Category Archives: Nghiên cứu – Phân tích Thị trường

Thực hiện nghiên cứu tổng quan và chuyên sâu từ đó phân tích thị trường nhằm xác địch lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, phân khúc khách hàng, thị trường mục tiêu và Xây dựng Chiến lược Kinh doanh Ngắn – Trung – Dài hạn.

.
.
.
.