Các nguyên tắc nền tảng của mối quan hệ cố vấn bảo trợ

các nguyên tắc cần thực hiện tyrong quan hệ cố vấn bảo trợ

KIÊN NHẪN:

 • Xây dựng các năng lực của Mentee
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ.
 • Kiên trì từng bước thực hiện các mục tiêu, kể cả việc thay đổi con người.

TIN TƯỞNG VÀ CAM KẾT:

 • Xây dựng và củng cố niềm tin
 • Học tập, sáng tạo
 • Nói ít, Lắng nghe và Hỏi nhiều
 • Đặt câu hỏi xuất phát từ Tâm chân thành và thiện chí xây dựng.
 • Tránh áp đặt kinh nghiệm của bản thân lên người được cố vấn.

KỶ LUẬT LÀM VIỆC:

 • Tuân thủ và tôn trọng thời gian.
 • Thực hiện các công việc đã được thống nhất.
 • Đặt mục tiêu cho lần gặp tiếp theo.

.
.
.
.